ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOWไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นตึกไทเป 101 อาบน้ำแร่ (TG)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (Word) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) ดาวน์โหลดแบนเนอร์
SOLD OUT
ทัวร์โค้ด SHTGTPE3
  • ไถอี-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89) เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-DUTY FREE-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน
เลือกพีเรียด

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถามโปรแกรม และขอรายละเอียดการเดินทาง กับบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน

Guarantee ทุกกรุ๊ปมีที่นั่งแน่นอน
Since 2002 โฮลเซลล์ตัวจริง 100%
One Stop Service คุณภาพ มาตรฐาน ราคาดี
Online 24 Hrs. พร้อมบริการคุณ 365 วัน